Neurofibromatosis

Von Recklinghausen neurofibromatosis. Patient with multiple neurofibromas.

 

 

EXIT TO CONTENTS